go88.live đăng nhập Nền tảng chính thức

Ban giám hiệu go88.live đăng nhập - go88.live đăng nhập

 

 

GS. TS. NGUYỄN ĐĂNG BÌNH

Điện thoại: (0208)3847143 Mobile: 0913286661

Email: [email protected]

PHỤ TRÁCH:

- Phụ trách chung các công tác trong toàn Trường.

- Phụ trách Chiến lược phát triển Trường. Phụ trách trực tiếp trang Web của Trường.

- Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

- Phụ trách việc thực hiện kế hoạch KHCN và kế hoạch tài chính liên quan tới mảng NCKH.

- Phụ trách các hoạt động hợp tác đối ngoại, hợp tác quốc tế.

- Phụ trách công tác Tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với CB, NV, HĐLĐ.

- Phụ trách công tác thanh tra, kiểm tra.

- Phụ trách công tác đảm bảo chất lượng trường đại học.

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Tổng hợp, Phòng TT-KT&ĐBCLGD.

 

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

PGS. TS. TÔ VĂN BÌNH

Điện thoại: 0976058373 / 0280 3855 950

Email: [email protected]

PHỤ TRÁCH:

- Phụ trách các đoàn thể quần chúng.

- Phụ trách công tác HSSV; công tác văn thể.    

- Phụ trách đào tạo theo Chương trình; các Dự án, Đề án liên quan tới đào tạo, các chương trình liên kết đào tạo, đào tạo bằng tiếng nước ngoài, rà soát đổi mới mục tiêu chương trình đào tạo, xây dựng các phòng thí nghiệm và trung tâm thí nghiệm các khoa,….

- Phụ trách công nghệ thông tin trong toàn Trường;

- Phụ trách các đơn vị: Phòng Đào tạo - NCKH&HTQT, Phòng CT HSSV, các Khoa chuyên môn, Thư viện .

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng phân công.

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

THS.LÊ MINH THÁI

Điện thoại: 0913256882

Email: leminhthai@kaldoon.com

PHỤ TRÁCH:

- Phụ trách công tác xây dựng, CSVC, Phụ trách Dự án Quy hoạch xây dựng phát triển Trường.

- Phụ trách công tác kế hoạch, tài chính; công tác tuyên truyền, quảng bá của Trường.

- Phụ trách công tác hành chính, chế độ chính sách, bảo hiểm và các quy định, quy chế nội bộ.

- Phụ trách Phòng Kế hoạch – Tài chính.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng phân công.