go88.live đăng nhập Nền tảng chính thức

Hệ thống đảm bảo chất lượng

Theo thông tư 12/2017/TT-BGDĐT ngày 19/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, đối với các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học, tiêu chuẩn 9 quy định về Hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong với 6 tiêu chí:

(i) Cơ cấu, vai trò, trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong được thiết lập để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục;

(ii) Xây dựng kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng (bao gồm chiến lược, chính sách, sự tham gia của các bên liên quan, các hoạt động trong đó có việc thúc đẩy công tác đảm bảo chất lượng và tập huấn nâng cao năng lực) để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục;

(iii) Kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng được quán triệt và chuyển tải thành các kế hoạch ngắn hạn và dài hạn để triển khai thực hiện;

(iv) Hệ thống lưu trữ văn bản, rà soát, phổ biến các chính sách, hệ thống, quy trình và các thủ tục đảm bảo chất lượng được triển khai;

(v) Các chỉ số thực hiện chính và các chỉ tiêu phấn đấu chính được thiết lập để đo lường kết quả công tác đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục;

(vi) Quy trình lập kế hoạch, các chỉ số thực hiện chính và các chỉ số tiêu phấn đấu chính được cải tiến để đáp ứng các mục tiêu chiến lược và đảm bảo chất lượng của cơ sở giáo dục.

 

Như vậy, một hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong cần phải có những đặc điểm như sau:

(i) Phục vụ sứ mạng, mục tiêu của cơ sở giáo dục đào tạo;

(ii) Có kế hoạch chiến lược về đảm bảo chất lượng; và

(iii) có một bộ chỉ số đánh giá các hoạt động đảm bảo chất lượng.

 

Trước yêu cầu cấp thiết này, trong nghiên cứu này, nhóm tác giả trình bày một cách tiếp cận mới trong việc xây dựng và vận hành hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong theo hướng tích hợp 3 hệ thống:

(i) Hệ thống hoạch định chiến lược, (ii) Hệ thống thông tin phục vụ công tác đảm bảo chất lượng, và

(ii) Hệ thống quản lý chất lượng nhằm đạt được 2 mục tiêu:

-Phù hợp với tiêu chuẩn của các tổ chức bên ngoài; và 

- Đạt được các mục tiêu của trường đồng thời thực hiện tốt các yêu cầu của tiêu chuẩn đánh giá cơ sở giáo dục đại học tại các cơ sở giáo dục đại học.

Về khái niệm, có thể hiểu Hệ thống đảm bảo chât lượng như sau

  • Đảm bo cht lượng bên ngoài (EQA), trong đó có hoạt động kiểm định, do một tổ chức độc lập thực hiện, nhằm giúp trường đại học nhận diện những điểm mạnh, điểm cần khắc phục, đồng thời đưa ra các khuyến cáo để trường đại học cải tiến chất lượng.
  • Đảm bo cht lượng bên trong (IQA) là thực thi nhiều giải pháp như xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, kiểm tra, đánh giá để đảm bảo Trường ĐH Thái Bình Dương thực hiện được sứ mệnh về đào tạo, nghiên cứu khoa học, phát triển cộng đồng được đồng bộ, hiệu quả cũng như các mục tiêu phát triển theo chiến lược của Nhà trường và quy định của Pháp luật.