go88.live đăng nhập Nền tảng chính thức

Đóng góp ý kiến dự thảo báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục

Bản dự thảo báo cáo và danh mục minh chứng đã được gửi vào mail của các đơn vị liên quan.

Góp ý gửi về phòng Thanh tra - Khảo thí và Đảm bảo chất lượng trước thứ 6 ngày 08/09/2023.
Đính kèm: